Nếu các công ty gây ô nhiễm thì căn cứ nào để xử lý?

Nếu các công ty gây ô nhiễm thì căn cứ nào để xử lý?

Add Comment
1 Answer(s)

Các văn bản liên quan đến quản lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

  • Quyết định số 1788/QĐ-TTg, ngày 01/10/2013, của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020;
  • Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008, của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Văn bản của Bộ, ngành

  • Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;
  • Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên & Môi trường – Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2004/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ;
  • Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên & Môi trường – Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
Answered on 17 Tháng Tám, 2017.
Add Comment

Câu trả lời của bạn

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.